Matematikk

Bærekraft

Animasjonsfilmer, rollespill, nettavis og diskusjonsoppgaver om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for 10. trinn. Oppgavene er utviklet av FN-sambandet og tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE. Utviklet av FN-sambandet.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Matematikk


Tal og algebra

 • Utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
 • Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlige.
 • Rekne med brøk, utøre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk.
   

Måling

 • Gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk.
 • Velje høvelege  måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit.          
   

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

 • Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk          
   

Funksjonar

 • Lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei, og omsetje mellom ulike representasjonar av funskjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar.
globus

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →