Til lærer

 

Lærerveiledning til Menneskerettigheter for alle?

 

 

1. Begynn med åpningsspørsmålet

 

2. Les og oppsummer bakgrunnsartikkelen

 • Fortsett med at elevene leser og oppsummer artikkelen over ved å lage ti «visste du at»-punkt.
 • Alternativ her er å gjøre en øvelse rundt temaet menneskerettigheter.

 

alt

Øvelse: Brainstorm om menneskerettigheter

Mål: Bevisstgjøring rundt menneskerettigheter.

Antall: Hele klassen

Tid: 15-20 min.

Utstyr: Ingenting

 

Framgangsmåte

 1. Begynne med brainstorm om menneskerettigheter. Læreren spør klassen hva de tenker på når de hører ordet menneskerettigheter.
 2. Skriv ned assosiasjonene på et stort ark
 3. Ha dette i klasserommet mens man jobber med menneskerettigheter.
 4. Diskusjon:
 • Har elevene et positivt eller negativt forhold til menneskerettigheter? Hvorfor?
 • Har det forandret seg etter hvert som man har lært mer om menneskerettigheter?

Kilde: Øvelse hentet fra Educationforpeace.com.

 

3. Analyser ulike kilder

Relevante kompetansemål:

 • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet
 • drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene.

 

 1. Se først ”Film verdensdagen”, som handler om hvordan funksjonshemmede barn i fattige land ofte holdes utenfor utdanningstilbud.
 2. Bloggen «Sterke stemmer» kan videre brukes som kilde til funksjonshemmedes egne fortellinger om utfordringer og muligheter: http://sterkestemmer.org (legg inn link på samme måte her!!:). «Sterke stemmer» er en bloggserie initiert av Norges Handikapforbund, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.
 3. Del så klassen inn i grupper på tre personer. Hver gruppe får ansvar for å sette seg inn i og gjenfortelle historien til én av de som har bidratt på Sterke stemmer. 15 min. til forberedelse, ca. 1-2 min. per gruppe til presentasjon.
 4. Oppsummer i plenum om hva historiene forteller klassen om utfordringer for funksjonshemmede i fattige land. Dere kan også diskutere hva historiene forteller om hvordan det kan tilrettelegges for funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet.

 

Dere kan fortsette med øvelsen under.

 

alt

Øvelse: Ny planet

Tema: Menneskerettigheter

Mål: Reflektere over hvilke rettigheter man mener er viktig, og lære mer om menneskerettighetene

Antall: Skoleklasse

Tid: 60 minutter, men kan ved behov også kuttes ned til en skoletime.

Utstyr: Flippover-ark (evn. A3 ark), tusjer/penner, og kopier til alle av FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene.

 

Fremgangsmåte         

 1. Be deltagerne å sette seg inn i følgende situasjon: Det er oppdaget en ny planet i verdensrommet. Den er foreløpig ubebodd, men det er fullt mulig for mennesker å bo der. Her har dere mulighet til å dyrke jorden, og skaffe alt dere trenger for å leve et godt liv. Dere er heldige, dere er de første menneskene som skal bo der! Alt ligger til rette for at det skal bli et godt samfunn å leve og vokse opp i. Men for at dette skal skje, må dere lage noen regler for hvordan man lever fredelig og godt sammen, regler som skal gjelde for dette nye samfunnet. Hvordan skal disse reglene se ut, og hva skal de omfatte?
 2. Del deretter gruppen inn i mindre grupper på 4-6 elever, be dem sette seg sammen og del ut flippover ark/A3 ark og tusjer/penner til hver gruppe. Be dem lage et navn til den nye planeten, lage regler for menneskene som bor der og diskutere hva som skal skje med de menneskene som bryter reglene.
 3. Sett av 20 minutter til gruppearbeidet der de diskuterer og noterer ned resultatet. Be gruppene deretter å presentere sine forslag i plenum. La hver gruppe fullføre sin presentasjon før de andre får stille spørsmål. Når alle gruppene har presentert sin nye planet, kan spørsmålene under brukes for refleksjon i plenum:
 • Var det vanskelig å bli enige om hvilke regler som skal gjelde på den nye planeten, i tilfelle, hvilke regler var det diskusjon om?
 • Hva var bakgrunn/inspirasjon for de reglene som ble satt opp?
 • Ble alle menneskenes behov på planeten dekket av reglene dere kom fram til?

4. Be gruppene gå tilbake til sine grupper. Del ut FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, og be gruppene se om det er noen av de reglene de selv har laget som stemmer overens med artiklene i menneskerettighetserklæringen. I tilfelle, be dem å markere dette ved å skrive opp nummeret på den aktuelle menneskerettighetsartikkelen ved siden av de reglene de har laget for den nye planeten. Gi gruppene 15 minutter til dette før de igjen presenterer i plenum, denne gang om hvilke menneskerettigheter som er representert i deres regler på sin nye planet.

 

5. Diskusjon og refleksjon

 • Er det spesielle artikler i menneskerettighetserklæringen som går igjen hos de ulike gruppene?
 • Hvilke rettigheter er ikke representert på de nye planetene? I tilfelle, hvorfor?
 • Er det noen rettigheter som er viktigere enn andre for at alle kan delta aktivt i samfunnet?
 • Hvordan kan dette sees i sammenheng med situasjonen for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i Norge, og hvordan kan det sammenlignes med situasjonen til funksjonshemmede i andre deler av verden?

 

Kilde: Videreutviklet av Odilia Häussler Melbøe, fra Norges Fredslag, ”Dømmer du”? Manual om videreføring av ungdomskampanjen All different, All Equal, i regi av Europarådet.

 

4. Diskuter

Relevante kompetansemål:

 • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet
 • drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

 

Denne oppgaven går ut på å diskutere tilrettelegging for utdanning for funksjonshemmede. Dere kan ta utgangspunkt i filmen om OD-prosjektet i 2009 og diskutere spørsmålene under.

Operasjon Dagsverk i 2009 handlet om å samle inn penger til funksjonshemmet ungdom i Uganda, Sør-Afrika, Mosambik og Malawi. Funksjonshemmet ungdom der blir ofte utestengt fra utdanning og sett på som en skam for familien. OD-prosjektet handlet først og fremst om å skaffe ungdom midler til utdanning. Filmen handler om prosjektene noen av pengene har gått til. Vi møter Faridah (24) som bor i Uganda, er døv og jobber som tegnspråklærer. Filmen varer i 7:48 min.

Spørsmål til diskusjon:

 • Hva slags funksjonshemming ser vi i filmen?
 • Hva forteller filmen om årsaker til funksjonshemming?
 • Hva slags tilrettelegging er det snakk om her?
 • Hva slags ressurser krever denne tilretteleggingen?
 • Hvorfor får døve vanligvis ikke gå på skole?
 • Hvorfor er det viktig å lære om det å være døv, i tillegg til å lære døvespråk?
 • Hvordan vil Faridah jobbe for å bedre situasjonen til andre døve i Uganda?
 • På hvilken måte er det en sammenheng mellom Operasjon Dagsverk og menneskerettigheter?
 • Hvilke prosjekt skulle dere ønske at Operasjon Dagsverk skulle handle om neste år?

 

5. Lag reklamefilm

Relevante kompetansemål:

 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

 

 1. Klassen skal lage en kort reklamefilm som viser muligheter til å fremme menneskerettigheter. Del inn i grupper, maks fire elever per gruppe. Til dette trenger dere en dobbeltime.
 2. Elevene trenger ikke filmkamera – mange har smarttelefon og kan filme med den. Gruppene bør derfor organiseres slik at minst en person per gruppe har smarttelefon. Bilde- og filmdeleprogrammet Instagram kan med fordel brukes da det gir enkle redigeringsmuligheter. En film på Instagram varer i 15 sekunder.
 3. Når den avtalte arbeidstiden er over kan elevene laste opp filmen i Instagram og klassen kan se gjennom filmene på Smartboard eller prosjektor.

 

6. Inkludering av funksjonshemmede i bistandsarbeid

Relevante kompetansemål:

 • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet
 • drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 1. Se filmen om NORAD-rapporten om manglende inkludering av funksjonshemmede i utviklingsarbeid: http://www.youtube.com/watch?v=aFz87EYonBA
 2. Last ned og les NORAD-rapporten og lag et tankekart hvor du får med de viktigste punktene. http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/evalueringer/publikasjon?key=389256
 3. Gå sammen to og to. Sammenlikn hverandres tankekart – bygg ut tankekartene og diskuter hvorfor dere mener at noe er viktig.
 4. I par lager dere en plakat med overskrift «Visste du at...?» der du summerer opp det du mener er de viktigste punktene i filmen og rapporten.
 5. Plakaten kan skrives ut og henges på veggen i klasserommet eller legges inn på fagets læringsplattform

 

7. Podcast

Relevante kompetansemål:

 • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet
 • drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

 

I denne oppgaven kan maks tre elever per gruppe jobbe sammen for å lage podcast.

Det er viktig å ikke gi altfor lang tid til gruppearbeidet da det kan flyte ut. Forslag til tidsbruk er å bruke en dobbelttime til å hente inn informasjon og planlegge forelesningen og diskusjonen. En annen dobbelttime til å spille inn selve programmet.

En podcast er et opptak av en forelesning, samtale eller program som man kan lytte til når som helst. Med smarttelefoner, lydopptaker og datamaskiner kan elevene med letthet planlegge, lage og lytte til egne podcasts. Det kan være en morsom og alternativ måte å lære på. 

 

I denne oppgaven skal elevene lage en podcast som inkluderer minst to elementer:

 • forelesning
 • diskusjon

Ut over en forelesning og diskusjon står elevene fritt til å inkludere andre elementer som

 • musikkinnslag
 • intervju
 • andre kreative innslag

Temaet for podcasten er funksjonshemmede i fattige land. Elevene må dekke kompetansemålene øverst i oppgaven, men akkurat hva elevene velger å forelese om og hva de velger å diskutere må bli opp til dem.

Anbefalte kilder finnes under vil du vite mer nederst på forsiden av undervisningsopplegget.

Et forslag er å lytte til en av de beste produserte podcastee. Ellers kan det også være greit for elevene at det kun er lærer som skal høre på podcasten.

 

8. Diskuter aktiv tilretteleggelse

Relevant kompetansemål:

 • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet.

 

Det er mange grunner til at funksjonshemmede faller utenfor i samfunnet. Listen nedenfor inneholder en rekke mekanismer for utestengelse av funksjonshemmede i fattige land. For hvert punkt kan dere diskutere og prøve å finne en måte å løse problemet på. Målet er å tilrettelegge for aktiv deltakelse.

For å løse denne oppgaven kan elevene jobbe to og to med å diskutere listen.

 • Funksjonshemmedes manglende selvtillit, ofte en konsekvens av dårlige erfaringer med lang tids avvisning og utestengelse.
 • Lokal stigmatisering som fører til utestengelse fra gruppa, for eksempel i en landsby.
 • Fordommer hos ansatte i skolesystem og helsetjenester, som kan føre til at de ikke får riktig opplæring eller helsetilbud
 • Mange med funksjonsnedsettelser mangler ressurser til å kjempe for sine ressurser
 • Fattigdom
 • Foreldre, lærere og samfunnet mangler tro på funksjonshemmede barn slik at de ikke får gå på skolen
 • Skoler med smale dører, utilgjengelige toaletter, dårlig lys og trapper
 • Mangel på utstyr som bøker for synshemmede og tolker til hørselshemmede
 • Skam og overtro som fører til at barn med funksjonsnedsettelser holdes hjemme
 • Urettferdige regler i kredittsystem og forsikring som går ut over utsatte grupper. For eksempel strenge krav til sparing og ukentlige innskudd eller innbetalinger.
 • Menneskeskapte barrierer kan hindre mange. Syns- og hørselshemmede får ikke tilgang på informasjon. Bevegelseshemmede hindres på grunn av trapper og lange avstander til institusjoner
 • Lang skolevei
 • Funksjonshemmede er mer utsatt for overgrep enn andre
 • Mange med funksjonsnedsettelser kjenner ikke sine egne rettigheter

 

Klassen kan deretter diskutere: Hvilke punkt ville dere prioritert først? Hvorfor?

 

globus

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →