Demokratiet i krise?

Undervisningsopplegget inneholder artikler, film og bakgrunnsstoff om det som blir sett på som krisen for det liberale demokratiet. Det blir satt i sammenheng med hva som kjennetegner og er utfordringene for et demokratisk system.

Introduksjonsoppgave: Diskuter kort hva dere forbinder med demokrati før dere begynner å jobbe med bakgrunnsstoffet. Hva betyr det for deg at du bor i det som rangeres som verdens mest demokratiske land? Hva synes du er bra med demokratiet, er det noe som ikke er bra, og hva synes du om de folkevalgte politikerne i Norge?  

 

Forutsetninger for demokratiet

I et demokrati bør det være enighet om spillereglene, reglene for hvordan en kommer fram til beslutninger. Det bør være en felles oppslutning om de politiske institusjonene og et sett av verdier som ofte er nært knyttet til menneskerettighetene. Det bør være tillit mellom partene, eller meningsmotstanderen i systemet, at de følger spilleregler og ikke setter de verdier og institusjoner som de mener er grunnleggende for systemet i fare. 


Demokrati i krise?

Flere undersøkelser og forskere har nå pekt på en krise for demokratiet sin stilling i verden. Sjelden har utfordringene til demokratiet vært større, og eksemplene på demokratiske systemer med store problemer er mange. I et land som USA er blant annet tilliten mellom de to store partiene tynnslitt, i Brasil kan det synes som om oppslutningen rundt menneskerettigheter og demokratiske verdier er sterkt svekket og i Tyrkia endrer presidenten spillereglene for å sikre seg mer makt.

Ingen har tvilt på posisjonen til det liberale demokratiet og de verdier som følger med i etablerte demokratier. Det har vært vanlig å ta det for gitt at styresettet ville få fotfeste i flere stater. Demokratiet blir gjerne ansett som den mest effektive styreformen både økonomisk og politisk.

De siste årene kan en få inntrykk av at utviklingen er snudd. Tillitten til systemet og folkevalgte politikere er svekket, oppslutningene om demokratiske verdier er svekket. Det er sterke fronter mellom partene i etablerte demokratier, og ledere begrenser befolkningens demokratiske rettigheter for å sikre sin egen posisjon. Hva er det som har ført til disse endringene, skjer det bare eller kan det ha sammenheng med andre utviklingstrekk i samfunnet?

                                                                                                                                                                                                                                  

Bakgrunnstoff

 

Film

Forslag til oppgaver 

 

  1. Valg hører med i et demokrati. Finn fram til tre andre begreper som du mener er viktige for et fungerende demokrati, og forklar hvorfor. Er noe av dem knyttet til hvordan du kan påvirke det politiske systemet?
  2. Diskuter hva som er viktigst med en styreform, og hvordan det står til med demokratiet i sammenheng med disse punktene: 1) Styreformen må sørge for stabilitet og tillit til de som styrer. 2) Det er et effektivt styresett for økonomien og velferd. 3) At styreformen er rettferdig og lever opp til  verdenserklæringen om menneskerettigheter
  3. Hvordan kan globalisering og globale miljøproblemer være en utfordring for demokratiet som styreform?
  4. Reflekter over hva som fører til ekstrem nasjonalisme og hvordan det utfordrer demokratiske verdier.
  5. Velg et land og beskriv utfordringene for demokratiet du finner der. Bruk gjerne lenkene dere finner på sidene under bakrunnstoff, og andre kilder dere finner selv. Forslag; Norge, USA, Brasil, Burundi, Tyrkia.  Presenter gjerne resultatet for klassen eller i grupper, og sammenlign med hva andre har funnet for "sine" land.