Foto: Felix Features

Sjampanjeglasset (SAF1-03)

Hvor stor forskjell er det på fattig og rik i verden? Hvorfor er det sånn? 

 
Før dere fortsetter, diskuter i klassen: Hvor mye rikere tror du at vi i Norge er enn den fattigste delen av jordas befolkning? Hvor mye rikere synes du det er "greit" at vi er?

 

alt

 

Denne videoen er en del av en internasjonal kampanje for å forandre "reglene" for hvordan makt og inntekt er fordelt i verden. For mer informasjon se www.therules.org

 

For mer enn tjue år siden la FN fram en rapport om fattigdom og ulikhet i verden. Et av de bildene av verdens tilstand som vakte stor oppmerksomhet, var framstillingen av inntektsfordelingen i verden i form av et sjampanjeglass.

I 2011 gjorde to forskere fra UNICEF et forsøk på å finne ut hva som hadde hendt i løpet av de to siste tiårene. Ut fra undersøkelser i over 100 land, kom de fram til at det nå var slik at de 20 % rikeste i verden fikk (eller tok) nesten 83 % av verdens samlede inntekter. På den annen side måtte de 20 % fattigste nøye seg med 1 % på deling. Med tanke på all økonomisk vekst i denne perioden, ble forfatterne overrasket over at den andelen av inntektene som tilfaller den nederste halvparten av menneskeheten, praktisk talt lå stille. De reiste derfor spørsmålet om det rett og slett er noe grunnleggende galt med dagens form for vekst og utvikling.

 

FIGUR A:  Verden som et sjampanjeglass? Figuren viser global inntektsfordeling basert på befolkningstall fra 2007 og PPP-dollar (dollar prisjustert for valuta og kjøpekraft). Kilde: Isabel Ortiz og Matthew Cummins: Global inequality. Beyond the bottom billion. New York: UNICEF, 2011.

 

Etter en  omstridt metode som Verdensbanken bruker, og som vi skal se nærmere på senere, ser tallene ovenfor litt ”penere” ut. Men, forfatterne av den ovennevnte rapporten peker på at den ulike fordelingen likevel er ”helt utrolig”. Det er disse beregningene  som ligger til grunn for figur A, som anslår at de rikeste 20 % legger beslag på 70 % av inntektene. På den annen side blir det bare  2 % igjen til de 20 % fattigste. Med dagens utviklingstakt mener de to UNICEF-forskerne de også at det vil gå mange hundre år før det blir endringer som virkelig monner. For å være fornøyd med et slikt tempo, må en ha evne til å glede seg over lite. Det er også en liten trøst hvis forskjellene kanskje blir litt mindre som følge av at millioner av mennesker i vår del av verden blir fattigere i økonomiske krisetider. 

Forskerne fra UNICEF deler ikke bare inn verden som helhet i grupper av 20 % (femdeler eller kvintiler), men gjør det samme innenfor det det enkelte land. En slik inndeling gjør forskjellene mellom rik og fattig enda tydeligere. 

 

alt

FIGUR B: Figuren viser de rikeste og fattigste kvintilene (femdeler) av verdens befolkning målt i 2007. Tallet 1 i kolonnen "quntile" refererer til den fattigste kvintilen av befolkningen i det landet, mens tallet 5 refererer til den rikeste delen. Kilde: Isabel Ortiz og Matthew Cummins: Global inequality. Beyond the bottom billion. New York: UNICEF, 2011.

 

Også i en rekke andre studier finner vi et slående bilde av fattigdom og ulikhet, som kan tjene som en innledning til våre temaer. Få har skrevet så inngående om ulikhet, både i historisk perspektiv og i dag, som den kjente økonomen Branko Milanovic. Han rikholdige forskning på inntektsforskjeller i verden som helhet, er kort oppsummert i figur C.

 

FIGUR C: Enkelte målinger viser at den rikeste prosenten av jordas befolkning får nesten 14 prosent av verdens totale inntekter, mens de fattigste 20 prosent av befolkningen må dele på kun én prosent. Kilde: Branko Milanovic: “More or less”, Finance & Development, årg. 48, nr. 3: 7-11.

 

  

Foto: Felix Features