Kjør debatt!

Velg noen av de ulike forklaringsmodellene fra "Finn ut"-oppgaven og lag en klassedebatt om årsaken til at noen land er rike og andre er fattige, og hva Norge bør gjøre i forhold til dette. 

Selve debatten består av representanter for SV, KrF, Høyre og FrP (dere kan utvide med flere partier dersom dere ønsker dette, men disse partiene har svært forskjellig syn når det gjelder utviklingspolitikk og bør derfor være representert). I tillegg trenger dere en ordstyrer som har ansvar for at de ulike partirepresentantene holder seg til tiden og svarer på spørsmål. 

Dere kan gjerne forberede dere i grupper, hvor representantene fra de ulike partiene får med seg en rådgiver eller to for å forberede sine synspunkter. Resten av klassen forbereder spørsmål til debatten.

Om dere har en skoletime til rådighet kan debatten organiseres på følgende måte:

- Ordstyrer introduserer debattens tema og de ulike partirepresentantene.

- Representantene fra de ulike partiene får ca fire minutter hver til å svare på spørsmålet om hvorfor noen land er rike og andre fattige, og deres syn på hva Norge bør gjøre for å bidra til å redusere internasjonal fattigdom (om det er flere partier enn fire må taletiden reduseres noe). Ordstyrer passer på at representantene holder taletiden og at alle får snakke. 

- Partirepresentantene får ett minutt til å kommentere på det de andre har sagt i debatten og komme med eventuelle oppklaringer. 

- Det åpnes opp for spørsmål fra salen i ca femten minutter. Her kan dere stille spørsmålene dere har forberedt på forhånd, samt nye spørsmål som har dukket opp underveis. Ordstyrer bestemmer om spørsmål samles opp, eller om det skal svares fortløpende. 

- Partirepresentantene får ett minutt til å oppsummere sitt syn. 

- Ordstyrer avslutter debatten. Er det enighet blant noen av partiene? Hva er de uenige om? Hvilke spørsmål blir stående ubesvart også etter denne debatten?