Til lærer

 

IDENTITET

 

TIL LÆRER

Dette er ett undervisningsopplegg beregnet til to-tre skoletimer. Temaet for undervisningsopplegget er å utforske egen og andres identitet, og muligheter og utfordringer knyttet til identitetsspørsmål i en kulturell kontekst.

 

Alternativ 1

Undervisningsopplegget kan gjøres som to separate opplegg eller å bygge på hverandre over to-tre skoletimer, avhengig av hvor lang diskusjonen på temaet blir. Alternativ 1 kan startes ved det åpne spørsmålet (under REFLEKTER) til klassen: Hva forbinder du med identitet? På denne måten åpnes det opp for elevenes assosiasjoner om temaet. Det går også an å gå rett på den deltagende øvelsen ”IDENTITETSSOLEN”, som går dypere inn i å bli bevisst hva vi har til felles og hva som er unikt ved egen identitet. Tid (ca.) brukt på de ulike stegene i øvelsene er skrevet inn underveis i øvelsen. Øvelsen kan tilpasses til å vare 45 minutter. Dersom det kommer opp mange innspill, kan diskusjonen også plukkes opp igjen i en påfølgende skoletime i sammenheng med alternativ 2.

 

Alternativ 2

Alternativ 2 inkluderer under REFLEKTER tre åpningsspørsmål (bruk ca. 10-15 min). På det andre spørsmålet (Hva er en av de viktigste sidene ved deg selv og din identitet?), kan elever gå sammen to og to fortelle den som sitter ved siden av seg om en av de viktigste sidene ved identiteten sin. Hver person får 30 sekunder til å tenke, og de bestemmer selv hvem som er A og hvem som er B. Deretter får hver person ett minutt hver, der den ene forteller (B kan begynne), mens den andre bare lytter (A), for så å bytte på. Det kan også være greit å komme med noen eksempler på identitet som det å være en søster/bror, venn, god i fotball, navn, bakgrunn, før elevene setter i gang.

 

Deretter under FINN UT, kan elevene enten lese de to artiklene om Yasmin (på nett, eller printet ut på forhånd), eller gå direkte på å se filmen (7, 35 minutter). Filmen handler om Yasmin Hadafow (17) som fikk i oppgave å lage en film om sin virkelighet som del av et skoleprosjekt. Filmen er hennes historie om valget hun tok i forhold til å ikke bære hijab, selv om hun er muslim. Neste skritt er at elevene kan finne noen linker de vil velge for å vise viktige sider ved sin egen identitet (10 min). Dette kan enten være en av dem de nevnte tidligere, eller noen helt nye sider. Det siste skrittet er under DISKUSJON med spørsmål for hele klassen for å få i gang en diskusjon rundt temaet og filmen.

 

Tips

For å forklare hva du mener med identitet og identitetsaspekter identitetssol øvelsen kan du bruke deg selv som eksempel. For eksempel: Elise, kvinne, 30 år, lærer, synger i kor, etc. En annen variasjon for øvelsen er at i stedet for å kartlegge den enkeltes identitetsaspekter kan denne øvelsen brukes til å undersøke din egen kultur, og hva som er typisk eller felles i forhold til andre kulturer. Finnes det noe som er typisk norsk?

 

 

REFLEKTER

 

ÅPNINGSSPØRSMÅL

1. Hva forbinder du med identitet?

 

2. Hva er en av de viktigste sidene ved deg selv og din identitet? Fortell den som sitter ved siden av deg om en av de viktigste sidene ved identiteten din.

 

3. På hvilke måter kan identitet uttrykkes?

 

 

IDENTITETSSOLEN

 

TEMA: Utforske egen og andres identitet.

 

MÅL:

 • Å bli bevisst sin egen og andres identitet.
 • Å bli bevisst det vi har til felles med andre og der vi er unike.
 • Å fremme solidaritet og respekt.

 

ANTALL: Skoleklasse (8+)

TID: 45-60 minutter

UTSTYR:

 • Store ark
 • Fargeblyanter.
 • Tavle

 

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Gå sammen to og to. Reflekter over hva som er interessant å vite om andre mennesker når du møter dem for første gang. Brainstorm. For eksempel navn, alder, kjønn, musikksmak, hobby, bakgrunn etc. (5 min)
 2. Del ut ark og farger og be hver av elevene tegne seg selv som en sol der hver stråle representerer ulike aspekter av hvem de er (sin identitet). Solen bør ha minst 8-10 stråler. (10 min)
 3. Be så elevene gå rundt og sammenligne solene med hverandre. Hver gang elevene finner en annen sol som har en eller flere av sine egne stråler, skriver eleven navnet til den andre personen på strålen/e de har til felles på sitt eget ark. (10-15 min)
 4. Reflekter sammen i plenum over følgende spørsmål: Hvilke aspekter av identitet har vi til felles og hva er unikt? Hvor forskjellige er vi egentlig? Har vi mer til felles enn det som skiller oss? (5 min)
 5. Brainstorm rundt hvilke aspekter av identitet vi er født med og hvilke aspekter vi selv velger. Skriv dette opp i to kolonner på tavlen. (5 min)

 

DISKUSJON OG REFLEKSJON: (Spørsmål for å få i gang refleksjon, uten å skrive opp innspillene på tavlen. Velg ut noen av spørsmålene dersom tiden blir knapp). (10 min)

 1. Hva lærte/oppdaget du om deg selv i denne øvelsen?
 2. Var det vanskelig å bestemme hvilke aspekter av din identitet som var viktigst?
 3. Hvordan var det å sammenligne solene?
 4. Hadde du mer eller mindre til felles med andre enn forventet?
 5. Var det noen aspekter av de andres identitet du overhodet ikke kunne gjenkjenne i deg selv?
 6. Hvordan skapes identitet? Hva er medfødt? Hva er sosialt konstruert? Hva er fritt valg?
 7. I hvilken grad kan vi velge vår identitet?
 8. Hvor frie er vi egentlig?
 9. Hva betyr det for et samfunns mulighet for utvikling at vi kan velge vår identitet?
 10. Hva betyr det for menneskerettighetene at vi kan velge vår identitet?

 

KILDE: Compass, Norges Fredslag (All different, all equal manual).

 

 

 

FINN UT

 

CASE

Yasmin Hadafow (17) fikk i oppgave å lage en film om sin virkelighet som del av et skoleprosjekt. Det ble en film om valget hun tok i forhold til å være mellom to kulturer. Filmen vant to priser på filmfestivalen Laterna Magica på Sortland.

 

 1. Yasmin kastet hijaben og laget film om det: http://www.nrk.no/nordland/yasmin-kastet-hijaben-og-laget-film-1.11353694
 2. Laget film om hijab-press – vant to filmpriser: http://www.nrk.no/nordland/_en-norsk-muslim_-vant-to-priser-1.11366666

 

FILM

Se filmen her: ”En norsk muslim”: http://www.nrk.no/nordland/yasmin-kastet-hijaben-og-laget-film-1.11353694

 

B. Finn tre linker, (youtube video, artikler etc.) rundt et tema som du vil si kan beskrive noen av de viktigste sidene av deg.

DISKUSJON

 

 1. Hvordan var det å se filmen?
 2. Hva kan det å bære hijab og det å velge å ikke bære hijab ha med identitet å gjøre?
 3. Har Yasmin sin historie noe med din virkelighet å gjøre? Isåfall hvordan, og hva slags linker fant du fram til?
 4. Hvem og hva påvirker deg i ditt liv?
 5. Kan et slikt innlegg fra Yasmin sin side bidra til å påvirke politisk, påvirke opinion, isåfall hvordan, hvorfor ikke?
 6. Kan sider av din identitet komme i konflikt med hverandre? I så fall når og hvordan?

 

KONTAKTPERSON

Odilia Häussler Melbøe