Til lærer

Innledning

Dette undervisningsopplegget handler om de menneskerettslige og etiske utfordringene klesproduksjon i lavkostland ofte reiser; lave lønninger, usikre og farlige arbeidsforhold, og manglende mulighet til fagorganisering. Oppgavene legger opp til at ungdommene skal reflektere rundt og diskutere spørsmål om lokale myndigheters rolle, kleskjedenes ansvar og forbrukerperspektivet. Elevene skal også jobbe med kildekritikk og å skille mellom fakta og påstander.

 

Arbeidsmåte

Opplegget består av tre tematiske deler, samt introduksjonsoppgave og avsluttende gruppediskusjon. Du kan velge å gjøre alle tre delene, eller velge ut den/de delene dere har mest lyst til å jobbe med. Introduksjonsoppgaven og den avsluttende debatten kan kombineres med samtlige av de tre faglige delene.

Opplegget tar utgangspunkt i følgende aktiviteter:

 1. Læreren introduserer opplegget og metode, gjerne på slutten av en annen time.
   
 2. Elevene gjør introduksjonsoppgave og ser første episode av Sweatshop hjemme.

  De faglige delene er bygget opp slik:
 3. Læreren stiller åpningsspørsmål. Det åpnes opp for elevenes nå-kunnskap og synspunkter på temaet.
   
 4. Elevene arbeider med tekst og film. Kan gjøres individuelt eller i grupper. Flere av disse oppgavene fordrer at elevene driver kildekritikk.
   
 5. Elevene bruker nettet. Utforsker kilder, artikler for å sammenligne dokumentasjon, ulike syn og argumenter rundt temaet. Noen av disse oppgavene er koblet opp mot presentasjon i klassen. Samtlige av oppgavene kan med fordel diskuteres i grupper/plenum om det er tid til det.
   
 6. Elevene reflekterer gjennom skriveoppgave. Hjemme eller på skolen.
   
 7. Avsluttende debatt. Elevene får debattrening, øver seg på å se ulike sider av saken, og oppsummerer stoffet.

 

Ressurser og bakgrunnsinfo for lærer

Samtlige linker under "Vil du vite mer" inneholder informasjon som er nyttig før du går i gang med opplegget. 


Fn-sambandet har også et spennende rollespill om tematikken (kun for FN-skoler).

 

Løsningsforslag

Levelønn

3. Poenget her, sammen med spørsmål 1 og 2, er å problematisere i hvilken grad teksten om levelønn er faktabasert.

4. Sokty bruker det meste av lønnen sin på mat.

5. 100 USD, og de sier de trenger 160 USD.

6. En levelønn skal dekke de grunnleggende behovene til arbeideren og dennes familie (mat, rent vann, husrom, klær, utdanning for barna og grunnleggende helsetjenester) og litt ekstra til sparing og/eller uforutsette utgifter.

7. Indirekte skjønner man på det Olsen i Stormberg sier at de store kleskjedene mener de er for små til å påvirke forhold i produksjonsland. Videre nevnes det at dette er en utrolig kompleks problemstilling, og at også de store kleskjedene er innstilt på å betale mer enn minstelønn men at de mener at minstelønnene må heves først. Olsen mener at det er lett, og at det i bunn og grunn handler om å bry seg om arbeiderne og å jobbe målrettet for å bedre forholdene. 

8. Han mener først og fremst at norske bedrifter må bry seg. Olsen trekker fram Stormbergs arbeidsmåte som eksempel:

 • De er åpne om hvilke fabrikker de benytter seg av
 • De inngår kun langsiktige avtaler med fabrikkene
 • De betaler en fair pris for produktene og får dokumentasjon på hva de ansatte tjener. Dette vil si at de betaler levelønn, ikke minstelønn
 • De reiser selv ned og går på inspeksjon
 • De har lokale ansatte som reiser rundt og som kan språket og derfor kan snakke med arbeiderne
 • De jobber med eierne for å forsikre seg om at de forstår at forbedringene er ønsket fysisk, og ikke bare på papiret

9. Se på tabellen på side 5 for svar. NB! Denne rapporten ble utarbeidet i 2010, og noen av disse tallene er utdaterte (se for eksempel s. 7 i rapporten om forventede endringer i minstelønnen). Den generelle kjøpekraften er imidlertid tilnærmet lik som for fire år siden, og vesentlig lavere enn i Norge.

11. H&M lover levelønn til 850 000 arbeidere i ny strategi. Dette er omtrent 60 prosent av arbeiderne som syr for H&M. Elevene vil trolig finne disse artiklene: 
http://www.vl.no/samfunn/lover-levelønn-til-850-000-tekstilarbeidere-1.39614
http://www.framtiden.no/201311296319/aktuelt/levelonn/hm-varsler-okt-lonn-til-tekstilarbeiderne.html, samt informasjon på H&Ms egne sider http://about.hm.com/en/About/sustainability/commitments/responsible-partners/fair-living-wage.html

 

Trygge og sunne arbeidsforhold

1. Arbeidsmiljøloven regulerer disse forholdene. Arbeidstilsynet skal påse at arbeidsmiljøloven følges.

2. Branner i fabrikkene Tazreen Fashion og Rana Plaza. Henholdsvis 111 og drøyt 1100 mennesker omkom.

4. Mange mener at ulykkene bidro positivt i det å sette søkelyset på de kritikkverdige forholdene i tekstilindustrien.

Flere kleskjeder har i etterkant av brannene underskrevet en forpliktende sikkerhetsavtale som blant annet krever at fabrikkene må åpnes opp for uavhengige revisjoner og kontroller, og at arbeiderne skal få organisere seg i fagforeninger. Særlig relevant artikkel: http://www.nrk.no/okonomi/bygningskollapsen-ble-et-vendepunkt-1.11028191

I tillegg har Rana Plaza Donors Trust Fund blitt opprettet. Fondet baserer seg på innbetalinger fra kleskjedene, og skal gi erstatning til ofrene for brannene. Så langt har kun et fåtall kleskjeder betalt inn penger. Særlig relevant artikkel http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Ett-aar-etter-Rana-Plaza

 

Organisasjonsfrihet

1. Se faktaboks

2. Se faktaboks

3. LO (Landsorganisasjonen) og NHO (Næringslivets hovedorganisasjon)

4. Forskerne mener at mange fagorganiserte har en utjevnende effekt på lønnsforskjeller ved at lønnsnivået hos ufaglærte arbeidere og andre som ligger nederst på lønnsstigen løftes. Økende lønnsforskjeller kan også forklares med ny teknologi, innvandring og sterkere konkurranse.

5. Høy grad av fagorganisering og lite ulikhet.

6. Yot er en fagforeningsaktivist som kjemper for bedre arbeidsvilkår for tekstilarbeiderne i Kambodsja.