Introduksjon til urbanisering

 

Urbanisering og utvikling

I tiden etter andre verdenskrig har den rurale økonomi og kultur, som inntil 1945 hadde dominert den globale historiske utvikling, blitt gradvis erstattet med en urban økonomi basert på industriell produksjon, spesialiserte  tjenester, kommunikasjon og internasjonal handel. Utviklingen kom først i vår del av verden fulgt av Latin-Amerika. Mange u-land, særlig i Afrika sør for Sahara, men også i Asia, er inntil nylig forblitt landbrukssamfunn. Det er disse delene av verden som nå urbaniseres i et akselererende tempo.

Om et halvt århundre er prosessen fullført og mer enn ¾ av alle mennesker vil bo i byer. Den omformingsprosessen vi i dag ser utvikle seg er imidlertid ikke i samsvar med prinsippene for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Byene sprer seg uten planlegging over store arealer, ofte på produktivt land, og gir utbyggingsmønstre som er lite hensiktsmessige og effektive. Det genereres transportbehov i betydelig omfang med det resultat at framtidig energibehov og utslipp av klimagasser og lokal forurensning vil kunne øke radikalt. Samtidig blir byene sosialt segregerte og de fattige og sårbare gruppene samles i atskilte områder. Her blir de ofte utestengt fra inntektsmuligheter i byenes sentra, eller de henvises til uformelle bosettinger på utsatte områder som de når som helst kan jages bort fra.

alt

 

Byene blir dermed ikke bare arnested for menneskelig fornedring og miljøkriser, men utviklingen svekker også byenes mulighet til å fungere som ”lokomotiver” i en økonomisk utviklingsprosess. Utvikling av bysamfunn økonomisk, sosialt og miljømessig utgjør selve nøkkelen til en framtidig bærekraftig verden. Befolkningskonsentrasjon, korte avstander, byers kompakte fysiske karakter og mulighetene for politisk organisering og påvirkning som ligger i dette, gjør det mulig raskt og effektivt å levere gode og billige tjenester til mange, redusere transportbehov og bruken av energi samt forbruk av naturressurser som land, vann og skog.  Urbanisering er normalt en følge av, men også en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Unntakene er mye av den urbanisering som finner sted i Afrika sør for Sahara. Her følges den i flere land ikke av tilsvarende økonomisk utvikling. 

 

Slum og ulikhet

Få steder er barnedødeligheten høyere, vann- og sanitærsystemene dårligere, bolig og infrastrukturen mer nedslitt, tilgangen til helse- og utdanningssystemene mer mangelfulle og behovene for helsetjenester større, samt kriminaliteten og usikkerheten mer akutt enn i byslummen i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Det er blant byenes eliter at vi finner dem som skårer høyest på alle levekårsindikatorer. De fattige skårer lavest. Byene omfatter kontrastene; ett liv i luksus og ett i menneskelig fornedring. Gjennomsnittsbetraktninger har ofte tildekket de store ulikhetene og utfordringene. Byutvikling er dermed også et spørsmål om godt styresett og fordeling av økonomiske og sosiale goder.