Til lærer

Lærerveiledning til undervisningsopplegget "urbanisering"

Bakgrunnen for undervisningsopplegget er at i oktober 2016 skal FN vedta en ny urban agenda. I den forbindelse ønsker Habitat-Norge og UD innspill fra det sivile samfunn. Etter å ha vært gjennom hele eller deler av kildene og oppgavene i dette undervisningsopplegget bør elvene ha kompetanse til komme med et slikt innspill, som de enten kan sende til Habitat Norge, presentere for klassen eller et annet publikum via trykte eller digitale medier. 

Hvordan bruke undervisningsopplegget

Opplegget består av fire deler. Vi foreslår at elevene går gjennom dem kronologisk. En står selvfølgelig fritt til om deler av dette blir gjort som hjemmelekse, kollektivt i klasserommet eller som individuelt arbeid. 

  • Den første delen inneholder en introduksjons- tekst og film om urbanisering.  
  • Del 2 inneholder definisjoner av viktige begreper, og understreker betydningen av å være bevisst på hva som ligger bak de ulike begrepene og variablene ved bruk av statistikk.
  • I den tredje delen finner elevene en rekke kilder som er et svar på spørsmål om urbanisering og slum til Nord-sør-biblioteket.Det anbefales at elevene leser Hvor hender det? Ei verd av byar og Habitat Norge: Ny urban agenda - kan vi snu i tide.
  • I den siste delen finner eleven oppgaver de skal arbeide med. For å besvare oppgavene må de ta i bruk informasjon og kilder de finner i de første delene av undervisningsopplegget. Oppgavene i del 4. kan enten brukes av elever som et hjelpemiddel for for å finne problemstiling til selvstendig arbeid med urbanisering i verden, eller benyttes som et undervisningsopplegg for klassen. Tidsbruken kan bli omfattende om elevene skal besvare alle oppgavene. Det kan være hensiktsmessig å dele elevene i grupper som løser utvalgte oppgaver. 

Policy statement

I den siste oppgaven foreslår vi at klassen, eller gruppene, kan summere opp sitt arbeid med på utarbeide et innspill, eller policy statement, som de sender til Habitat Norge eventuelt presenterer det for klassen eller et annet publikum gjennom trykte eller digitale medier. Det er fult mulig å gjøre utarbeidelsen av et slikt forslag til hovedformål med undervisningen og at oppgavene bare blir benyttet som en veiledning til å få kunnskap om urbanisering, uten at de besvares skriftlig.