Til lærer

Lærerveiledning "Hva er identitet?"

 

Innledning

Temaet for undervisningsopplegget er å utforske egen og andres identitet, og muligheter og utfordringer tilknyttet identitetsspørsmål.

Elevene skal jobbe med å:

  • Reflektere rundt hva som er viktige sider ved identitet.
     
  • Dele og sette ord på egen og andres identitet gjennom erfaringsbasert øvelse. 
  • Bruke kreative virkemidler i planlegging og gjennomføring av kort presentasjon for klassen.

 

 

Arbeidsmåte

Dette er ett undervisningsopplegg beregnet til to skoletimer. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i følgende aktiviteter:

1. Læreren stiller åpningsspørsmål. Slik introduseres temaet for hele klassen gjennom å åpne opp for elevenes egen kunnskap, synspunkter og tanker om identitet.

2. Elevene deltar i praktisk øvelse. Elevene får gjennom praktisk øvelse uttrykke seg muntlig gjennom å samtale, diskutere og begrunne synspunkter, samtidig som det oppøves ferdigheter i å lytte godt og gi god respons til andre.

3. Elevene arbeider med tekst. Det legges opp til å lese en artikkel som inngangsport til temaet identitet.

4. Elevene bruker nettet. Utforsker kilder og artikler.

5. Elevene presenterer viktige sider ved egen identitet gjennom bruk av valgfritt virkemiddel.

 

Ressurser og bakgrunnsinfo for lærer

Linkene under "Vil du vite mer" inneholder relevant bakgrunnsinfo.

Essaysamlingen  iLove, utgitt av Minotenk i 2013. Fra lanseringen av boken:

iLove er en tekstsamling hvor unge mennesker med minoritetsbakgrunn har skrevet sterke, engasjerende, humoristiske og tankevekkende tekster. Den forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om det å finne sin identitet i en kaotisk verden. 

Tekstene fungerer som en god inngangsport til temaet og kan leses som del av dette opplegget. Bestilling og henvendelser på: post(at)minotenk.no

 

Alternativ 1

Undervisningsopplegget kan gjøres som to separate opplegg eller bygge på hverandre over to-tre skoletimer, avhengig av hvor lang diskusjonen på temaet blir.

  • Begynn med åpningsspørsmål for å åpne opp for elevenes assosiasjoner om temaet. ÅPNINGSSPØRSMÅL: Hva er identitet? Hvordan vil du beskrive din identitet?
     
  • Fortsett deretter med øvelsen "Identitetssolen" under Reflekter i venstremenyen, som går dypere inn i å bli bevisst hva vi har til felles og hva som er unikt ved egen identitet. Øvelsen kan tilpasses til å vare 45 minutter. Dersom det kommer opp mange innspill, kan diskusjonen også plukkes opp igjen i en påfølgende skoletime i sammenheng med alternativ 2.

 

alt 

IDENTITETSSOLEN

TEMA: Utforske egen og andres identitet.

MÅL: 

  • Å bli bevisst sin egen og andres identitet.
  • Å bli bevisst det vi har til felles med andre og der vi er unike.
  • Å fremme solidaritet og respekt.

ANTALL: Skoleklasse

TID: 45-60 minutter

UTSTYR:

  • Store ark
  • Fargeblyanter.
  • Tavle

FRAMGANGSMÅTE:

1. Gå sammen to og to. Reflekter over hva som er interessant å vite om andre mennesker når du møter dem for første gang. Brainstorm. For eksempel navn, alder, kjønn, musikksmak, hobby, bakgrunn etc.

2. Del ut ark og farger og be hver av elevene tegne seg selv som en sol der hver stråle representerer ulike aspekter av hvem de er. (For å forklare hva du mener med identitet og identitetsaspekter kan du som lærer bruke deg selv som eksempel. For eksempel: Elise, kvinne, 30 år, lærer, synger i kor, etc). Fortell at solen bør ha minst 8-10 stråler.

3. Be så elevene gå rundt og sammenligne solene med hverandre. Hver gang elevene finner en annen sol som har en eller flere av sine egne stråler, skriver eleven navnet til den andre personen på strålen/e de har til felles på sitt eget ark.

4. Reflekter sammen i plenum over følgende spørsmål: Hvilke aspekter av identitet har vi til felles og hva er unikt? Hvor forskjellige er vi egentlig? Har vi mer til felles enn det som skiller oss?

5. Brainstorm rundt hvilke aspekter av identitet vi er født med og hvilke aspekter vi selv velger. Skriv dette opp i to kolonner på tavlen.

 

DISKUSJON OG REFLEKSJON:
(Spørsmål for å få i gang refleksjon, uten å skrive opp innspillene på tavlen. Velg ut noen av spørsmålene dersom tiden blir knapp).

  • Hva lærte/oppdaget du om deg selv i denne øvelsen?
     
  • Var det vanskelig å bestemme hvilke aspekter av din identitet som var viktigst?
     
  • Hvordan var det å sammenligne solene?
     
  • Hadde du mer eller mindre til felles med andre enn forventet?
     
  • Var det noen aspekter av de andres identitet du overhodet ikke kunne gjenkjenne i deg selv?
     
  • Hvordan skapes identitet? Hva er medfødt? Hva er sosialt konstruert? Hva er fritt valg?
     
  • I hvilken grad kan vi velge vår identitet?
     
  • Hva betyr det for et samfunns mulighet for utvikling at vi kan velge vår identitet?

 

KILDE: Compass, Norges Fredslag (All different, all equal manual).

 

 

 

Alternativ 2

  • Begynn med åpningsspørsmålene: Hva er identitet? Hvordan vil du beskrive din identitet?

    Variasjon: På spørsmål nr. 2, kan elever gå sammen to og to fortelle den som sitter ved siden av seg om en av de viktigste sidene ved identiteten sin. Hver person får 30 sekunder til å tenke, og de bestemmer selv hvem som er A og hvem som er B. Deretter får hver person ett minutt hver, der den ene forteller (B kan begynne), mens den andre bare lytter (A), for så å bytte på. Det kan også være greit å komme med noen eksempler på identitet som det å være en søster/bror, venn, god i fotball, navn, bakgrunn, før elevene setter i gang. Fortell elevene at de deler det de er komfortable med å dele.

     
  • Fortsett med å lese artikkelen om Yasmin under "Vil du vite mer", eller velg ut en artikkel fra iLove (se punktet om Ressurser og bakgrunnsinfo for lærere over). Boken må bestilles.
  • Neste skritt er å løse oppgaven under Utforsk i venstremenyen. Her skal elevene bruke nettet og velge ut tre linker for å vise viktige sider ved sin egen identitet – som interesser, ting, temaer, meninger de har. Det kan være noe elevene har nevnt tidligere i identitetssol øvelsen, eller noen helt nye sider som betyr noe for den enkelte. De kan bruke ulike medier for å illustrere sidene ved sin identitet, som youtube-video, artikler, bilder etc. 

    Gi elevene rundt 5-10 minutter til å finne linker. Fortell dem at de får litt tid til å finne ut av hvordan de vil presentere det for klassen, før hver elev får ett minutt til å presentere det for resten av klassen. Presentasjonen kan være at elevene snakker om alle linkene de har funnet, men det kan også være at de viser deler av en sang, leser et dikt, eller viser et bilde. Eventuelt kan de også tegne det de ønsker å si.

    Dersom dere ønsker å bruke mer tid på denne oppgaven kan dere også legge opp til at elevene skal intervjue hverandre og filme det (slik som i videoen på siden). 

     
  • Det siste skrittet er avsluttende og oppsummerende spørsmål rundt identitet (disse spørsmålene finner du også under Diskuter i venstremenyen på siden:
    • Hvem og hva påvirker deg i ditt liv?
       
    • Hvordan kan dette sees i sammenheng med sosialisering?
       
    • Kan sider av din identitet komme i konflikt med hverandre? I så fall når og hvordan?
       
    • Hva slags type tilhørighet og identitet kan du ha over landegrenser?

 

Opplegget er utviklet av Odilia Häussler Melbøe.